Riebiņu vidusskolā ir noslēdzies projekts "Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā"