Projekts PUMPURS

 

08.01.2021 | Riebiņu vidusskola turpina darbu projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Riebiņu vidusskolas izglītojamie ir apmierināti ar projektā piedāvātajām individuālajām konsultācijām. Viņiem patīk, ka var viens pret vienu sarunāties ar skolotāju, viņiem tiek veltīta nedalīta uzmanība, var strādāt sev piemērotā laikā un tempā.
Vairāk šeit.

Projekta koordinatore skolā Inna Kabare

 

  

29.10.2020 | Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projektā 2020./2021.m.g. konsultatīvā atbalsta sniegšanai iesaistīti 8 Riebiņu vidusskolas pedagogi. Katram projektā iesaistītajam skolēnam, sadarbojoties ar vecākiem un pedagogiem, tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Tiek noskaidroti izglītojamā mācību problēmu iemesli. Visbiežāk skolā izmantojam individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos Pedagogu konsultantu atbalsts tiek sniegts matemātikā, latviešu valodā, sociālajās zinībās. Izglītojamajiem tiek sniegts gan pedagoģiskais, gan psiholoģiskais atbalsts.

Sagatavoja direktore I.Anspoka