STEM projekts

 

20.04.2022 | ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Veicot skolas izglītojamo sekmju analīzi, var secināt, ka viens no vājajiem posmiem ir dabaszinību un matemātikas jomas priekšmetu apguve, kas izglītojamiem sagādā problēmas, rada nepatiku un pazemina motivāciju apgūt šos priekšmetus, kā arī izvēlēties dabaszinību priekšmetus, kārtojot centralizētos eksāmenus. Līdz ar to, projekta ietvaros tiek plānoti pasākumi, kas kalpo par pamatu ieinteresēt izglītojamos par šo jomu, sniegt atbalstu to apguvei, palīdzēt uzlabot zināšanu līmeni.
Riebiņu vidusskolas datorlaborants kopdarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem nodrošina pedagoģisko darba metožu daudzveidību mācību stundās, organizējot praktiskus uzdevumus un eksperimentus STEM mācību priekšmetu apguvei 10.-12.klasēs. Projekts gan mūsu skolai ir ļāvis daudz savādāk un plašāk paskatīties uz STEM mācību priekšmetiem (zinātne, tehnogoģijas, inženierzinātne, matemātika), veicinājis skolēnu iekļaušanos mācību procesā, veidojis mācību sasniegumu progresu šajos priekšmetos.. Esam veikuši dažādus eksperimentus, apguvuši programmēšanu un pielietojuši dažādas video veidošanas aplikācijas, runājuši par interneta drošību, atklājuši, kādās profesijās ir nepieciešamas zināšanas šajos priekšmetos, un ka STEM būtībā pavada mūs uz katra soļa. Iekārtots STEM kabinets skolā, kas būs ērtāka vide STEM priekšmetu apgūšanai. Šobrīd tur notiek 3D modelēšanas un printēšanas apmācības bērniem un jauniešiem. Projekta ietvaros tiek piedāvātas dažādas profesionālās kompetences pilnveides mācības pedagogiem. Paldies par sadarbību koordinatorei Preiļu novadā Anitai Džeriņai.
Skola par sava darba prioritāti ir izvirzījusi nodrošināt iespēju ikvienam skolēnam attīstīt savus talantus, veidot pamatu savai pašizaugsmei, profesionālajai pilnveidei atbilstoši viņa individuālajām spējām un vajadzībām. Riebiņu vidusskola 2021./2022. mācību gadā sadarbojas ar jauniešu programmēšanas skolu "Datorium" programmēšanas priekšmeta 11. klasei īstenošanā.

29.10.2020 | ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” no 2017./2018.m.g. - 2019./2020.m.g. realizētās aktivitātes:

  • vides pulciņš “Kāpēcīši” (sākumskola),
  • robotikas pulciņš (pamatskola),
  • valodas pulciņš “Medijpratība”,
  • apmaksātas individuālas konsultācijas fizikā, bioloģijā, informātikā,
  • mācību ekskursija uz Ķemeru nacionālo parku: Lielais tīrelis, sēravoti, Jūrmala, Baltijas jūras piekraste (9.-12.kl.),
  • mācību ekskursija uz Vidzemes augstieni: kazu saimniecība "Līvi", Stalbes pagasta "Vējiņi", smilšakmens pazemes ezeri un Sietiņiezis, Valmieras dabas Sajūtu parks (4.-8.kl.).

Šogad liels atbalsts ir informācijas tehnoloģiju laborants, kurš nodrošinās iespēju skolēniem darboties datorklasē pēc stundām. Šajā mācību gadā skola piedāvās individuālās konsultācijas bioloģijā, dabaszinībās 6.-12.klasei, Vides izziņas pulciņu „Kāpēcīši” 2.-4.klasei.

Sagatavoja direktore I.Anspoka.