Parlaments un Padome

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns.

Skolēnu pašpārvaldes skolēnu saraksts.

Riebiņu vidusskolas padomes sastāvs un darba plāns.